واژه نامه

واژه نامه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

n: فرهنگ، کتاب لغت، واژه نامه، قاموس dictionary glossary
n: واژه نامه، فرهنگ لغات دشوار، فرهنگ لغات فنى، سفرنگ، فهرست معانى، فهرست لغات lexicon
n: لغت نامه، قاموس، فر...


واژه نامه

فرهنگ معین

(~. مِ) ۱- کتابی که معنی واژه‌ها و اصطلاحات و معادل‌های یک یا چند زبان را به دست دهد. ۲- فرهنگ، لغت نامه.


واژه نامه

دیکشنری عربی

المعجم , القاموس , المسرد


واژه نامه

دیکشنری حسابداری

glossary


واژه نامه جامع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adj: مشروح، مختصر نشده، کوتاه نشده، کامل، تلخیص نشده


کلمات اتفاقی