فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 

در فرهنگ واژه‌های فارسی سره واژه های قدیمی زبان فارسی معرفی شده است. در حال حاضر بیشتر این واژه ها با لغات عربی جایگزین شده اند. در فرهنگ سره هدف واژه سازی نیست. فرهنگ سره بیشتر روی معرفی واژه های منسوخ شده زبان فارسی تمرکز دارد. اولین نسخه با نام فرهنگ عربی در سال 1366 چاپ شده است. از چاپ های بعدی با نام "فرهنگ واژه‌های فارسی سره" جایگزین شد.

این کتاب توسط فریده رازی گردآوری شده‌است.