API

برای دریافت سفارش

ما قیمت شرکت ها و سایت های ترجمه را مقایسه می کنیم. بعد از دریافت سفارش مشتری اطلاعات به سایت های ترجمه مختلف ارسال می شود و قیمت همه در جدولی برای مقایسه مشتری نمایش داده می شود.

اگر میخواهید خدمات ترجمه خود را در این سایت معرفی کنید و از این طریق به جذب سفارش ترجمه بپردازید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات مربوط به دسترسی به API برای شما ارسال خواهد شد.

 

API واژه نامه

برای دسترسی به واژه نامه ها

امکان استفاده از اطلاعات تمامی واژه نامه ها به صورت API وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.