ترجمه

ترجمه مقاله، ترجمه انگلیسی به فارسی

انتخاب فایل
فایل های txt, xlsx, xls, pdf, docx, doc قابل قبول است
فقط قسمت هایی که لازم است ترجمه شود را جدا کنید و بفرستید.
سیستم ترجمه ترجمه به   زمان تحویل دستمزد(ریال)
فایل خود را بفرستید...